The Herbal Kart- Hirak Herbal (All Natural Raw and Herbal Products Store)

Phone: +91-6302264282

Shop No. 379/9695, Kotwali Bazar Chowk P.O. Box: Ambala Ambala City, Haryana 134003 India

Jokhar

Available Options


Item Weight and Price

In Stock

  • 100 gram [ 54 ]
  • 250 gram [ 97 ]
  • 500 gram [ 155 ]
  • 1000 gram [ 271 ]

Potassium Carbonate - Jawakhar Asli, Jawa Khar, Yavakshar, Java Khar, Javakhar - Jokhar - Jau khar